Bescherming tegen schuldeisers

Wanneer vraag is best bescherming aan tegen schuldeisers?

Als ondernemer kan u geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden of kan het gebeuren dat de zaken niet lopen zoals u had ingeschat, waardoor er moeilijkheden binnen de onderneming ontstaan. In dergelijke gevallen hebt u vooral tijd en raad nodig.

Wij kunnen u helpen bij het aanleveren van tijd en raad, zelfs als u niet langer de luxe van mogelijkheid of tijd heeft om onderhandelingen met uw schuldeisers te voeren bijvoorbeeld in het geval er een uitvoerend beslag is gelegd of u simpelweg geconfronteerd wordt met een schuldeiser die niet wénst te onderhandelen.

Wat is die procedure van bescherming tegen schuldeisers?

Via de rechtbank kan u namelijk beroep doen op de procedure van gerechtelijke reorganisatie (GRP). Dit betreft in de regel een eenzijdige procedure die voor uw onderneming een ruimte creëert om te werken aan de continuïteit van de onderneming.

De procedure gerechtelijke reorganisatie had voor de overheveling van de wet op de continuïteit van de ondernemingen naar Boek XX van het Wetboek Economisch Recht een andere naam, met name de Wet Continuïteit Ondernemingen, beter gekend als de WCO.

Deze procedure kan een “game changer” zijn voor uw bedrijf, omwille van één simpel concept binnen deze procedure: er wordt u, mits goedkeuring van de procedure, een verregaande bescherming toegestaan, een “opschortingstermijn”.

De gerechtelijke reorganisatie biedt ondernemingen dus bescherming tegen schuldeisers. Het doel is ondernemingen in (dreigende) financiële moeilijkheden de kans te geven om deze uitdagende periode te overbruggen en het faillissement van de onderneming te vermijden.

Tijdens deze opschortingstermijn is het niet mogelijk voor schuldeisers (wiens schuld hun oorsprong vindt voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de procedure) om uw onderneming nog failliet te laten verklaren of om nog tenuitvoerleggingen op roerende of onroerende goederen op te starten tegen uw onderneming. Reeds bestaande tenuitvoerleggingen kunnen bovendien geschorst worden via een specifiek daartoe dienende subprocedure.

Dit geeft uw onderneming de mogelijkheid om een stap terug te nemen en te trachten “the big picture” terug te vinden. Wilt u een globaal afbetalingsplan met al uw schuldeisers? Heeft u nood aan schuldkwijtscheldingen? Wilt u enkel doelgerichte akkoorden met specifieke schuldeisers? Of wilt u een doorstart maken met het gezonde gedeelte van uw onderneming? Dit kan allemaal, mits voorafgaande strategiebepaling.

Welke mogelijkheden zijn er binnen de gerechtelijke bescherming?

U heeft verschillende mogelijkheden om uw onderneming te herorganiseren. Er zijn namelijk drie varianten van de gerechtelijke reorganisatie:

1

Door minnelijk akkoord met de schuldeisers.

2

Door collectief akkoord met de schuldeisers.

3

Door een gehele of gedeeltelijke overdracht onder gerechtelijk gezag van de onderneming of haar activiteiten aan een derde.

Het is niet zo dat u moet kiezen voor één bepaalde formule, er zijn combinaties toegestaan. U kan bijvoorbeeld een bepaalde tak van uw onderneming overdragen en voor een andere tak een minnelijk akkoord met de schuldeisers sluiten.

Een gerechtelijke reorganisatie door middel van een minnelijk akkoord

De ondernemer kan er voor opteren om een minnelijk akkoord te bereiken, onder toezicht van een gedelegeerd rechter, met minstens twee schuldeisers met het oog op de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van zijn activa (bezittingen) of van zijn activiteiten. Hij kan hiertoe de aanwijzing van een ondernemingsbemiddelaar voorstellen.

De rechtbank kan een goed hulpmiddel zijn om een dergelijk akkoord te bereiken. Zo kan de rechtbank ‘gematigde betalingstermijnen’ opleggen die bindend zijn voor die schuldeisers met wie onderhandeld wordt.

Indien men effectief tot een akkoord komt zal de rechtbank vervolgens de sluiting van de gerechtelijke reorganisatie bevelen. Het bereikte akkoord is bindend zolang het niet volgens het algemeen verbintenissenrecht beëindigd is.

Het grootste nadeel van deze vorm van gerechtelijke reorganisatie is dat de schuldeisers geenszins verplicht kunnen worden om enig akkoord te aanvaarden. De ondernemer blijft bij het minnelijk akkoord wel beschikkingsbevoegd en behoudt dus het beheer van de onderneming.

De procedure wordt ingeleid met een gemotiveerd verzoekschrift, dat bij de rechtbank op elektronische wijze (via REGSOL) dient neergelegd te worden. De wet voorziet in een aantal dwingende formele vereisten waaraan het verzoekschrift dient te voldoen. Aan het verzoekschrift dienen ook een aantal stukken te worden gehecht. Ons kantoor kan u hierbij helpen en u bij staan in uw concrete situatie.

Een gerechtelijke reorganisatie door middel van een collectief akkoord

Doorheen de regel wordt het meest geopteerd voor een gerechtelijke reorganisatie door middel van een collectief akkoord. Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie kan de ondernemer er dan voor kiezen om een akkoord te bereiken met alle schuldeisers. Ook dit proces staat onder toezicht van de gedelegeerd rechter.

Dit betekent dat u een reorganisatieplan zal kunnen opmaken waarin u vermeldt op welke manier u al uw schuldeisers wenst terug te betalen (dit gespreid over een maximale termijn van 5 jaar met mogelijkheid tot schuldkwijtscheldingen van maximaal 80%). Er is op de rechtbank een stemming over dit plan. Dit reorganisatieplan is goedgekeurd wanneer meer dan de helft van uw schuldeisers, die samen meer de helft van de in hoofdsom verschuldigde bedragen vertegenwoordigen, instemmen.

Schuldeisers die niet deelnemen aan de stemming worden niet meegeteld om deze meerderheden te bereiken. Daarentegen, schuldeisers die niet deelnamen aan de stemming en zelfs schuldeisers die tegen het reorganisatieplan stemden, worden wél gebonden door een positief gestemd plan! Dit verschaft u een krachtig wapen om een schuldenlast te herstructureren.

Een gerechtelijke reorganisatie door middel van een gehele of gedeeltelijke overdracht onder gerechtelijk gezag van de onderneming of haar activiteiten aan een derde

Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie kan de ondernemer er ook voor kiezen om een akkoord te bereiken over de overdracht van de onderneming of haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk). Ook dit staat onder toezicht van de gedelegeerd rechter.

Naast de gedelegeerd rechter wordt er in deze procedure ook een gerechtsmandataris aangesteld die als taak krijgt om de overdracht te organiseren en te realiseren in naam en voor rekening van de onderneming. Het gaat hier over een partiële buitenbezitsstelling want het bestuur blijft wel de onderneming leiden.

Als ondernemer kan men vrijwillig kiezen om over te gaan tot een overdracht onder gerechtelijk gezag in het begin of tijdens de procedure.

Er is echter ook een gedwongen overdracht mogelijk op vraag van de procureur des Konings, een schuldeiser of elke belanghebbende bij een overdracht. Er zijn 4 situaties mogelijk waarbij de gedwongen overdracht gevraagd zou kunnen worden:

  1. De schuldeisers stemmen niet in met het reorganisatieplan.
  2. De rechtbank weigert het reorganisatieplan te homologeren.
  3. Het gerechtelijk reorganisatieplan wordt aangevraagd maar geweigerd door de rechtbank of wordt na de goedkeuring weer ingetrokken.
  4. De onderneming in moeilijkheden voldoet aan de voorwaarden van het faillissement en heeft geen initiatief genomen om een gerechtelijke reorganisatie aan te vragen.

Wat zijn de pro’s en contra’s van de verschillende opties?

Ook is het mogelijk om nog van formule te veranderen wanneer blijkt dat bijvoorbeeld een minnelijk akkoord niet zal lukken: men kan overstappen van minnelijk akkoord naar collectief akkoord, en in elk geval naar de overdracht onder gerechtelijk gezag. Hiervoor moet wel toestemming gevraagd worden aan de rechtbank, al dan niet gecombineerd met een verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn

Buitengerechtelijke procedure

Pro

Geen publiciteit

er is geen publicatie voorzien in het Belgisch Staatsblad, dus klanten en leveranciers worden niet ingelicht, zij kunnen ook geen inzage nemen van het akkoord in het Centraal Register Solvabiliteit.

Geen toezicht of controle van de rechtbank

Uitzondering: bij aanvraag tot homologatie van het akkoord.

Voordelig

Geen gerechtskosten want het gaat om een buitengerechtelijke procedure.

Vrijheid

De ondernemer kan in alle vrijheid onderhandelen met schuldeisers naar keuze, de andere schuldeisers hoeven niet betrokken te worden.

Tegenstelbaar

De betalingen die zijn ontvangen in het kader van een dergelijk akkoord zijn ‘tegenstelbaar’ (=juridisch afdwingbaar) aan de andere schuldeisers in geval van opvolgend faillissement.

Contra

Het minnelijk akkoord bindt enkel de partijen die het zijn aangegaan

Tijdens het onderhandelen of na het sluiten van een minnelijk akkoord hebben schuldeisers die er niet bij betrokken zijn nog altijd de mogelijkheid om hun rechten te doen gelden.

Gerechtelijke procedure – minnelijk akkoord

Pro

Toezicht

Het toezicht van een gedelegeerd rechter kan vertrouwen creëren bij schuldeisers.

Betalingstermijn

Rechtbank kan gematigde betalingstermijnen opleggen aan onwillige schuldeisers.

Bescherming

De onderhandelingen gebeuren in een periode van bescherming tegen de schuldeisers, en kunnen dus in alle rust plaatsvinden.

Controle

Behoud van controle door het management.

Contra

Publiciteit

Publicatie van het vonnis tot opening van de procedure in het Belgisch Staatsblad.

Zonder goede wil van de schuldeisers kan geen minnelijk akkoord tot stand komen, er is maar beperkte druk mogelijk om de schuldeisers te verplichten een deel van hun vordering te laten vallen (in tegenstelling tot het collectief akkoord).

Gerechtelijke procedure – collectief akkoord

Pro

Herstelplan

De opmaak van een herstelplan kan gebeuren in de periode van bescherming tegen de schuldeisers.

Instemming

Niet alle schuldeisers moeten instemmen, diegene die geen medewerking willen verlenen kunnen in minderheid gestemd worden en zijn zo ook gebonden door het plan.

Het reorganisatieplan biedt veel mogelijkheden

Kwijtschelding van schuldvorderingen, verschil in behandeling tussen de verschillende soorten schuldvorderingen, omzetting van schuldvorderingen in aandelen, opschorting van de uitoefening van bepaalde rechten, etc.

Onbelast

Kwijtscheldingen gedaan door schuldeisers zijn fiscaal onbelast.

Contra

Publiciteit

Publicatie van het vonnis tot opening van de procedure in het Belgisch Staatsblad.

Het is niet altijd eenvoudig in te schatten of genoeg schuldeisers bereid zullen zijn het reorganisatieplan te steunen.

Gerechtelijke procedure – overdracht

Pro

De onderneming kan ontsnappen aan het faillissement en een deel van de activiteiten kan op die manier nog gered worden.

Bescherming

De onderhandelingen met het oog op een overname worden gevoerd in de periode van bescherming tegen de schuldeisers.

Contra

Publiciteit

Publicatie van het vonnis tot opening van de procedure in het Belgisch Staatsblad

Beschikkingsbevoegdheid uit handen

De beschikkingsbevoegdheid wordt uit handen gegeven van de bedrijfsleiding: de gerechtsmandataris en de rechtbank beslissen over de overname, in overleg met het management.

Bijstand nodig in deze procedures?

Ons kantoor kan u bijstaan in deze kwestie.